Key Performance Indicators คืออะไร

Key Performance Indicators (KPIs) คือชุดของตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการวัดและประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จของกิจกรรมหรือองค์กรในการประมาณค่าเป้าหมายและความสำเร็จของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. KPIs เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงผลการดำเนินงานและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการบริหารการดำเนินงานและการตัดสินใจในองค์กร.

KPIs สามารถเป็นตัวชี้วัดทางการเงิน, ความพึงพอใจของลูกค้า, ประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจ, สิ่งแวดล้อมและยังมีหลายองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สามารถถูกวัดเพื่อวัดผลความสำเร็จและประสิทธิภาพในหลายด้านต่าง ๆ ขององค์กร.

ตัวชี้วัดที่เลือกควรมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กรและต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการประมาณค่าและการสร้างผลสำเร็จ. ตัวชี้วัดที่น่าสนใจสำหรับองค์กรอาจมีด้วยกันหลายชนิด เช่น:

  1. อัตราการเปลี่ยนคูณ: สำหรับธุรกิจออนไลน์, อัตราการเปลี่ยนคูณ (Conversion Rate) คือจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่แปลงเป็นลูกค้าหรือทำการซื้อในเวลาที่กำหนด.
  2. อัตราคงสภาพของลูกค้า: อัตราคงสภาพ (Customer Retention Rate) คืออัตราส่วนของลูกค้าที่ยังคงใช้บริการหรือซื้อสินค้าของคุณในระยะเวลาที่ระบุ.
  3. รายได้ต่อลูกค้า: รายได้ต่อลูกค้า (Revenue per Customer) คือจำนวนเงินที่คุณได้รับต่อลูกค้าเฉลี่ยในระยะเวลาที่กำหนด.
  4. อัตราการคืนสินค้า: อัตราการคืนสินค้า (Return Rate) คือจำนวนสินค้าที่ถูกคืนเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย.
  5. ความพึงพอใจของลูกค้า: ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) สามารถวัดผ่านการสำรวจลูกค้าหรือข้อมูลการติดตามลูกค้า.
  6. ความสำเร็จในสื่อสังคม: สำหรับการตลาดในสื่อสังคม, ความสำเร็จสามารถวัดผ่านอัตราการแบ่งปัน, ความเข้าใจต่าง ๆ, และการตอบสนองของผู้ติดตาม.
  7. อัตราการคลิกสำคัญ: อัตราการคลิกสำคัญ (Click-Through Rate) คือจำนวนคลิกที่รับจากโฆษณาหรือเนื้อหาที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์ของคุณ.

KPIs ที่ถูกเลือกควรจะเป็นตัวชี้วัดที่เน้นความสำคัญและคุณต้องปรับปรุงเพื่อทวีความสำเร็จขององค์กรของคุณในส่วนที่สนใจ.